CHUYỂN KHOẢN LOCO VAY

  1. Chuyển tiền nội bộ Loco London là dịch vụ chuyển vàng giữa các khách hàng của YLG. (Bên chuyển và bên nhận phải là khách hàng của YLG)
  2. Chuyển ra nước ngoài Loco London là dịch vụ chuyển vàng từ khách hàng của YLG ra nước ngoài như Dubai, Hong Kong hoặc Ý. Ngược lại, vàng cũng có thể được chuyển từ nước ngoài cho khách hàng của YLG

Open An Account

INVEST FOR YOUR FUTURE